24 feb. 2011

Asamblea Xeral. (26-02-11).
Sr/a. Comunnero/a:
Pola presente convócase a todolos veciños comuneros da Comunidade Veciñal de Montes en Mán Común de Camposancos, para asistir a ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA, as 15:00 h. en primeira convocatoria e as 17:00 h. en segunda, que se celebrará no Casa Comunal de Camposancos, na R/ Outeiro, 40-A, o día 26 de febreiro do 2011, co seguinte ORDEN DO DÍA:
1º.- Lectura e aprobación da acta da Asamblea anterior.
2º.- Rogos e preguntas.
3º.- Constitución da Mesa Electoral; no seu caso, tempo para a formación de unha candidatura; votación, reconto e anuncio do resultado.
4º.- Resolucións de posibles resolucións.
5º.- Proclamación, se procede, da candidatura mais votada como nova Xunta Reitora da Comunidade.

En Camposancos, a vinte de febreiro do 2011.

A SECRETARIA:    
Dª. Iris Carrero       
                       
Vº. Pª. DO PRESIDENTE:
 D. Álvaro Martínez

No hay comentarios: